STATUTEN A.R.&T.V. DE ADELAAR

STATUTEN A.R.&T.V. DE ADELAAR  

(vastgesteld Algemene Ledenvergadering van 21 april 2015)

 

NAAM.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:

"APELDOORNSE REN- EN TOERISTENVERENIGING DE ADELAAR",

(afgekort: "A.R.&T.V. De Adelaar").

ZETEL EN DUUR.

Artikel 2.

 1. 1.Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
 2. 2.De vereniging is opgericht op twee maart negentienhonderd drieëndertig en duurt voor onbepaalde tijd voort.

DOEL.

Artikel 3.

 1. 1.De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de wielersport in al haar facetten.
 2. 2.De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
 3. a.het organiseren van weg- en baanwielrenwedstrijden, cyclocrosswedstrijden, BMX-wedstrijden, mountainbike- en fietstoertochten en van trainingen voor die takken van sport;
 4. b.het deelnemen aan wedstrijden en tochten;
 5. c.zich aan te sluiten bij landelijke (wieler)sportorganisaties;
 6. d.alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

GELDMIDDELEN.

Artikel 4.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. 1.contributies, recettes en donaties;
 2. 2.sponsorgelden;
 3. 3.schenkingen, erfstellingen en legaten;
 4. 4.subsidies;
 5. 5.alle andere wettig verkregen inkomsten.

Nalatenschappen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

LEDEN.

 

Artikel 5.

 1. 1.De leden kunnen worden onderscheiden in ereleden, leden van verdienste en gewone leden.
 2. 2.Het dagelijks bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Artikel 6.

Tot erelid kunnen op voorstel van het hoofdbestuur met tenminste twee/derde van de geldig

uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden, bij besluit van de algemene

ledenvergadering, worden benoemd personen die zich voor de vereniging of voor de wielersport in het

algemeen uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt dan wel om bijzondere redenen hiervoor in

aanmerking komen en vervolgens hun benoeming als zodanig hebben aanvaard. Ereleden zijn geen

contributie verschuldigd en hebben dezelfde rechten als gewone leden. Zij worden met inachtneming

van het gestelde in artikel 12 lid 1 sub c en d voor hun leven benoemd.

Artikel 7.

Tot Lid van verdienste kunnen op voorstel van het hoofdbestuur met tenminste twee/derde van de

geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden, bij besluit van de algemene

ledenvergadering worden benoemd personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk

hebben gemaakt dan wel om bijzondere redenen hiervoor in aanmerking komen. Leden van

verdienste zijn geen contributie verschuldigd en hebben dezelfde rechten als de gewone leden. Zij

worden met inachtneming van het gestelde in artikel 12 lid 1 sub c en d voor hun leven benoemd.

DONATEURS.

Artikel 8.

Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met de door de

algemene ledenvergadering vast te stellen bijdrage.

Artikel 9.

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de

statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

TOELATING.

Artikel 10.

 1. 1.Het dagelijks bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.
 2. 2.Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. 3.Minderjarigen kunnen geen lid van de vereniging worden anders dan na vooraf verleende schriftelijke toestemming door hun wettelijk vertegenwoordiger.

VERPLICHTINGEN DER LEDEN.

Artikel 11.

De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en de besluiten van de vereniging na te leven en

de belangen van de vereniging niet te schaden.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 12.

 1. 1.Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij of krachtens de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 1. 2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks bestuur.
 2. 3.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. 4.Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. 5.Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. 6.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het dagelijks bestuur.
 6. 7.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. 8.Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE  BIJDRAGEN.

Artikel 13.

 1. 1.De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering telkenjare zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. De algemene ledenvergadering, waarin tot een wijziging van de hoogte van de jaarlijkse bijdragen wordt besloten, dient uiterlijk in de maand november te worden gehouden, waarbij de wijziging van de hoogte van de jaarlijkse bijdragen niet eerder zal mogen ingaan dan vanaf het alsdan eerstkomende verenigingsjaar, indien deze wijziging een verhoging betekent.
 2. 2.Het dagelijks bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

HOOFDBESTUUR.

Artikel 14.

 1. 1.Het hoofdbestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen die de leeftijd van tenminste achttien jaar moeten hebben bereikt en die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het hoofdbestuur als een / tiende der leden. De voordracht van het hoofdbestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door één / tiende of meer der leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het dagelijks bestuur worden ingediend.
 2. 2.Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee / derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee / derde van de leden vertegenwoordigd is.
 3. 3.Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
 4. 4.Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 5. 5.Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar het hebben van zodanige commerciële belangen in de wielersport welke in conflict kunnen komen met de belangen van de wielersport zelve. Ten aanzien van kandidaat-bestuursleden of zittende bestuursleden kan de algemene ledenvergadering dispensatie verlenen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING

Artikel 15.

 1. 1.Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. 2.Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af, volgens een door het dagelijks bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. 3.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken;

c. in het geval als bedoeld in artikel 12 lid 1 sub c of sub d.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET

HOOFDBESTUUR.

Artikel 16.

 1. 1.De voorzitter van het hoofdbestuur wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering, terwijl de overige functies in onderling overleg door het hoofdbestuur worden verdeeld. Het hoofdbestuur kan voor elk zijner leden uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid, uitgezonderd de voorzitter, kan meer dan één functie bekleden.
 2. 2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, diehet hoofdbestuur in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. 3.Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de onderlinge taakverdeling en de vergaderingen van en de besluitvorming door het hoofdbestuur worden gegeven.

DAGELIJKS BESTUUR.

Artikel 17.

 1. 1.De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 2. 2.Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, leidt de feitelijke gang van zaken binnen de vereniging onder toezicht van het hoofdbestuur en voert de besluiten van het hoofdbestuur uit.
 3. 3.Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee dagelijks bestuursleden zulks wenselijk achten.

BESTUURSTAAK  EN  VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 18.

 1. 1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het hoofdbestuur belast met het besturen van de vereniging, waaronder begrepen het toezicht houden op en het bevorderen van de goede gang van zaken in de vereniging.
 2. 2.Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald blijft het hoofdbestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk (in elk geval binnen twee maanden) een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. 3.Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door het dagelijks bestuur en/of door het bestuur van de ingestelde afdelingen.
 4. 4.Het hoofdbestuur is, mits met de goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke mede- schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. 5.Het hoofdbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:

  I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,--) te boven gaan.

  II. a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

c. het aangaan van dadingen;

d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. 6.Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het dagelijks bestuur,

b. hetzij door drie of meer (andere) bestuursleden.

JAARVERSLAG , REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 19.

 1. 1.Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. 2.Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. 3.Het hoofdbestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het hoofdbestuur vorderen.
 4. 4.De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie, bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. 5.Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het hoofdbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. 6.De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 7. 7.Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE  LEDENVERGADERING.

Artikel 20.

 1. 1.Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het hoofdbestuur zijn opgedragen.
 2. 2.Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen tenminste aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 19 met het verslag van de kascommissie, alsook de vaststelling van de jaarlijkse begroting;

b. de benoeming van de in artikel 19 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het hoofdbestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 1. 3.Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het hoofdbestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. 4.Voorts is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een / tiende der stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 24.

 

 

 

 

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 21.

 1. 1.Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. 2.Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
 3. 3.Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst en de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, heeft één stem.
 4. 4.Een lid kan zijn/haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.

Artikel 22.

 1. 1.De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het hoofdbestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. 2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een ander daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 23.

 1. 1.Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, waarover door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. 2.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. 3.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. 4.Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. 5.Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, tot dat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. 6.Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. 7.Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. 8.Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het hoofdbestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 9. 9.Zolang in een algemene ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgevonden of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 24.

 1. 1.De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het dagelijks bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister in artikel 5. Oproeping via de website van de vereniging geldt als schriftelijke oproeping. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. 2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 25.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 25.

 1. 1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door besluit van een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. 2.Zij die oproeping tot algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Ook dient dit voorstel op de website van de vereniging te worden geplaatst indien en voor zover de vereniging een website kent.
 3. 3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordig of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. 4.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING.

Artikel 26.

 1. 1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. 2.Het batig saldo na vereffening zal vervallen aan een door de algemene ledenvergadering vast te stellen doel.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 27.

 1. 1.De vereniging kent een huishoudelijk reglement, dat wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. 2.In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door besluit van een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging(en) van het huishoudelijk reglement(zullen)worden voorgesteld.
 3. 3.Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin noch de wet noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het

hoofdbestuur.