Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 20 maart 2015 wordt de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden. Op de agenda staan onderwerpen, die voor alle leden van de vereniging van belang zijn. Een aantal van deze onderwerpen is:

  • Voorstel tot aanpassing/verhoging van de contributie, incl. afschaffing vrijwilligersbijdrage

  • Vaststellen van de begroting 2015, incl. nieuw beleid

  • Presentatie van het nieuwe organisatiestructuur, incl. benoeming van nieuwe bestuursleden

  • Vaststelling van de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement

  • Stand van zaken m.b.t. samenwerking/fusie tussen Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar

Uw inbreng hierbij is belangrijk. Noteer de datum alvast in uw agenda. Eind februari 2015 kunt u kennis nemen van de definitieve agenda via de nieuwsbrief en de website. Ook wordt aangegeven op welke wijze u in het bezit kunt komen van de aanvullende stukken, die op de agenda staan vermeld.