ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. DE ADELAAR

VRIJDAG 20 MAART 2015

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Ingekomen stukken

4.  Mededelingen

5.  Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2014 (ad.a)

6.  Jaarverslag 2014 (ad.b)

7.  Financiële verantwoording 2014 (ad.c), incl. verslag kascommissie

8.  Benoeming leden kascommissie 2015 (ad.d)

9.  Voorstel verhoging contributie voor alle leden naar € 60,00 per jaar, incl. afschaffing vrijwilligersbijdrage (mondelinge toelichting)

10.Vaststelling begroting 2015, incl. nieuw beleid (ad.e)

PAUZE

11.Presentatie nieuwe organisatieopzet conform Beleidsactieplan (ad.f)

12.Vaststelling gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement (ad.g)

13.Bestuursverkiezing (ad.h)

14.Stand van zaken m.b.t. samenwerking/fusie Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar (mondelinge toelichting)

15.W.v.t.t.k.

16.Rondvraag

17.Sluiting

 

Toelichting:

ad.a en ad.b. Leden kunnen beide verslagen opvragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

ad.c en ad.e. Leden kunnen de financiële bescheiden over 2014 en de begroting voor 2015 opvragen bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

In de begroting 2015 is rekening gehouden met:

-contributie verhoging voor alle leden naar € 60,00 per jaar;

-afschaffing vrijwilligersbijdrage;

-kosten voor aanschaf 2de ploegleidersauto.

ad.d.  In de kascommissie hebben zitting Gerard de Groot en Arnold van Kesteren. Gerard dient vervangen te worden vanwege twee jaar deel te hebben uitgemaakt van de kascommissie. Arnold blijft nog een jaar zitten.

ad.f.  In maart 2014 is door de ALV het beleidsactieplan vastgesteld. Eén van de actiepunten is dat gekomen moet worden tot een nieuwe organisatiestructuur conform het vermelde in dit plan. De voorliggende structuur voldoet hieraan. Dit houdt onder meer in dat het bestuur wordt uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit de afdelingen, voor zover dit mogelijk is. Deze nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het huidig bestuur en worden benoemd door de ALV (zie hiervoor punt 13 van de agenda).

ad.g.  De huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement dateren van 1989 en zijn verouderd. Beiden zijn aangepast conform de nieuwe organisatieopzet en het beleidsactieplan, alsmede gericht op de toekomst. De gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement liggen ter inzage bij de secretaris of kunnen worden opgevraagd bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

ad.h.  Marcel Kranenburg is volgens rooster aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hiermee in te stemmen.

Voorts wordt het bestuur uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit de afdelingen, voor zover dit mogelijk is.

Het bestuur stelt voor hiervoor de volgende personen te benoemen:

Vanuit de afdeling toerfietsen: Ad Blocks

Vanuit de afdeling baanwielrennen: Hans van Bon

Vanuit de afdeling jeugdwielrennen: Guido Willemsen

Vanuit de afdeling wegwielrennen: geen vertegenwoordiging aanwezig

Vanuit de afdeling mountainbike en cyclocross: geen vertegenwoordiging, wachten op samenwerking/fusie Bar End

Vanuit de afdeling BMX: geen vertegenwoordiging, wachten op samenwerking/fusie BMX Apeldoorn

Tegenkandidaten kunnen door één/tiende of meer van de leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.