Belangrijkste feiten Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2015

- Naast Arnold van Kesteren is Pieter van Felius toegevoegd aan de kascommissie.

- De contributies voor 2015 worden niet verhoogd. Het bestuur komt voor 2016 met een onderbouwd voorstel.

- De vrijwilligersbijdrage wordt met ingang van 2015 afgeschaft.

- Overgegaan wordt tot de aanschaf van een ploegleidersauto.

- De begroting 2015, zoals deze op aanwijzing van de ALV is aangepast en vastgesteld laat een tekort zien van

€ 8000,--, in tegenstelling tot de door het bestuur gepresenteerde begroting 2015, welke sloot met een resultaat van € nihil.

- Carlo van Herwaarden heeft zich beschikbaar gesteld om nadere invulling te geven aan het vrijwilligersbeleid.

- Ingestemd is met de nieuwe organisatieopzet.

- Marcel Kranenburg is herbenoemd als voorzitter van onze vereniging.

- Aan het bestuur zijn toegevoegd Ad Blocks (vanuit de afdeling toerfietsen), Hans van Bon (vanuit de afdeling baanwielrennen) en Guido Willemsen (vanuit de afdeling jeugdwielrennen).

- Tiede Lijklema is vanwege zijn bijzondere prestaties in de afgelopen jaren benoemd tot erelid.

- Het streven is om per 1 januari 2016 te komen tot een fusie tussen Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar. De Algemene Ledenvergadering zal hierover nog een besluit moeten nemen.

- Vanwege het niet vereiste aantal leden wordt voor de vaststelling van de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement binnen zes weken een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven.