Algemene Ledenvergadering A.R. & T.V. De Adelaar

VRIJDAG 1 APRIL 2016

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

Agenda:

1.      Opening

2.      Vaststellen agenda

3.      Ingekomen stukken

4.      Mededelingen

5.      Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 november 2015  (ad.a)

6.      Jaarverslag 2015 (ad.b)

 

7.      Financiële verantwoording 2015, (ad.c) 

  • incl. verslag kascommissie

8.      Benoeming leden kascommissie 2016 (ad.d)

9.      Bestuursverkiezingen (ad.e)

 

= = PAUZE = =

10.  Standpuntbepaling m.b.t. samenwerking/fusie Bar-End, BMX Apeldoorn en De Adelaar (ad.f)

11.  W.v.t.t.k.

12.  Rondvraag

 

13.  Sluiting

 

Toelichting:

ad.a en ad.b. Leden kunnen beide verslagen opvragen bij de secretaris

(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

ad.c. Leden kunnen de financiële bescheiden over 2015 opvragen bij de penningmeester

(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

ad.d.  In de kascommissie hebben zitting Arnold van Kesteren en Pieter Felius.

Arnold heeft eind januari 2016 te kennen gegeven geen deel meer te willen blijven uitmaken van de kascommissie. Arnold dient vervangen te worden vanwege zijn vroegtijdige opzegging en dat hij bijna twee jaar deel heeft uitgemaakt van de kascommissie. Pieter blijft nog een jaar zitten.

ad.e.  Nico van Zanten en Dick Hop zijn volgens rooster aftredend. Dick stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hiermee in te stemmen. Nico heeft aangegeven met ingang van 1 april 2016 te stoppen met zijn bestuursfunctie.

Jan Schuitema (secretaris) heeft aangegeven met ingang van 1 april 2016 zijn functie te gaan neerleggen.

Ad Blocks heeft tussentijds aangegeven vanuit de afdeling toerfietsen geen deel meer te willen uitmaken van het bestuur. Vanuit de afdeling toerfietsen is (nog) geen voordracht voor vervanging ontvangen.

Kandidaten voor de functie van secretaris kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden. Tegenkandidaten voor herbenoeming van Dick Hop kunnen door één/tiende of meer van de leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

ad.f. Alvorens tot een afgerond pakket aan voorstellen voor een fusie te komen acht het bestuur het wenselijk om het huidige onderhandelingsresultaat allereerst ter besluitvorming voor te leggen aan de ALV.

Door de voorzitter zal ter vergadering uitvoerig worden ingegaan op een aantal essentiële aspecten die van belang zijn om tot een fusie te komen. Hierbij wordt onder meer ingegaan

over de inbreng van de vermogenspositie van onze vereniging, de borging van onze verenigingsnaam en de uit de fusie voortvloeiende investering voor de aanleg van een BMX-baan  op de locatie Orderbos mede in relatie tot een investering voor een op termijn aan te leggen afgesloten wegparcours.