UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

VRIJDAG 5 APRIL 2013

Aanvang: 20.00 uur

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag ALV dd. 02-03-2012*
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag en exploitatieoverzicht 2012**
 6. Verkiezing Kascontrolecommissie 2013

= = PAUZE = =

 1. Begroting 2013
 2. Bestuursverkiezingen:

het bestuur draagt Dick Hop en Nico van Zanten als nieuwe bestuursleden voor en adviseert de ALV deze te benoemen

 1. W.v.t.t.k.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

*          (uitsluitend) leden kunnen het verslag evt. ter inzage opvragen bij de secretaris

**        (uitsluitend) leden kunnen de begroting en jaarrekening evt. opvragen bij de

penningmeester