Algemene Ledenvergadering goed bezocht

De Algemene Ledenvergadering werd vrijdag 21 maart 2014 goed bezocht. Naast de gebruikelijke agendapunten werd uitvoerig stilgestaan bij het Beleidsactieplan. Door de voorzitter werd een uitgebreide toelichting gegeven op het plan, waarbij tussentijds vanuit de vergadering kritische vragen werden gesteld. Het bestuur heeft van de ledenvergadering mandaat gekregen om uitvoering te geven aan de acties, zoals deze zijn opgenomen in het Beleidsactieplan. Wel is hierbij als voorwaarde gesteld dat, indien uit de acties financiële consequenties voortvloeien waarvoor de ledenvergadering nog geen toestemming heeft gegeven, alsnog in 2014 een Bijzondere Ledenvergadering wordt belegd dan wel de financiële consequenties worden opgenomen in de begroting 2015 en volgende jaren.

Ook over definitieve plannen om te komen tot vergaande samenwerking of fusie met Bar-End en BMX Apeldoorn zal goedkeuring van de ledenvergadering moeten worden verkregen.

Via de website en nieuwsbrieven zullen de leden regelmatig op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van de uit te voeren plannen.

Belangrijk is nog om te vermelden dat ter vervanging van Fred Bekker en Bert Ekkleboom in het bestuur zijn benoemd Jan Schuitema en René Rotscheid. Jan zal de functie van secretaris gaan bekleden en René de functie van penningmeester.

Tevens werd Tiede Lijklema benoemd tot lid van verdienste. 

Om 23.30 uur sloot de voorzitter de vergadering met een dank aan de aanwezige leden voor hun positieve inbreng.