Uitnodiging voor de ALV 7 december 2023

Beste leden.

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ALV van donderdagavond 7 december 2023
(19:30 uur).
De ALV vindt plaats in ons clubhuis. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren geopend.
Hieronder de agenda en een korte toelichting op een aantal agendapunten.
AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Concept notulen ALV 13 april 2023
6. Conceptbegroting boekjaar 2024
7. Stand van zaken wielerparcours
8. Verhuur clubhuis
9. Voordrachten benoeming bestuursleden
10. Rondvraag
11. Sluiting
6. Conceptbegroting boekjaar 2024
Het bestuur zal de conceptbegroting 2024 toelichten en ter goedkeuring aan de ALV
voorleggen.
9. Voordrachten benoeming bestuursleden
Het bestuur zal aan de ALV de volgende voordrachten doen.
Nico van Zanten (voorzitter) treedt af en is herkiesbaar voor een laatste termijn van 3
jaar
Ben Keizer (secretaris) treedt af en is herkiesbaar
Henk Druijjff (voorzitter afd. Toerfietsen) treedt af en is herkiesbaar
Pieter-Paul de Weerd (voorzitter afd. Wegwielrennen) treedt af en is herkiesbaar
Voordrachten voor bestuursfuncties vanuit de leden kunnen overeenkomstig onze
statuten voor aanvang van de ALV  schriftelijk bij de bestuurssecretaris worden
ingediend.
Vragen over de ALV en het opvragen van de set met vergaderstukken graag per E-
mail aan: secretaris@adelaar.org