ALGEMENE LEDENVERGADERING 13-04-2022

Uitnodiging voor de ALV op 13 april 2023

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Beste leden.

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ALV van donderdagavond 13 april 2023 (19:30 uur).
De ALV vindt plaats in ons clubhuis. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren geopend.
Het bestuur vraagt iedereen om op de ALV aanwezig te zijn, omdat het belangrijk is dat de leden hun mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan.
Naast het afleggen van verantwoording door het bestuur is de ALV immers ook bedoeld om samen de koers en het beleid van de vereniging te bepalen. Hieronder de agenda.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Notulen ALV 13 mei 2022 en 21 juni 2022
6. Voordracht tot benoeming van Klaas Selders als bestuurslid
7. Jaarrekening en verantwoording boekjaar 2022 en verslag van de Kascommissie
8. Samenstelling Kascommissie
9. Jaarverslagen over 2022 (mondeling)
10. Contributie 2023
11. Begroting 2023
12. Verhuur van het clubhuis
13. Beleidsagenda 2023-2033
14. Stand van zaken wielerparcours
15. Rondvraag
16. Sluiting

Vragen over de ALV en het opvragen van de vergaderstukken graag per E-mail bij: secretaris@adelaar.org

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van De Adelaar