Voorlopige agenda ALV 16 maart

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ALV van donderdagavond 16 maart 2023 (19:30 uur) in ons clubhuis.
Hierbij alvast de voorlopige agenda.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Notulen ALV 13 mei 2022 en 21 juni 2022
6. Voordracht tot benoeming van Klaas Selders als bestuurslid
7. Jaarrekening en verantwoording boekjaar 2022 inclusief verslag kascommissie
8. Benoeming Kascommissie
9. Jaarverslagen over 2022 (mondeling)
10. Contributie 2023
11. Begroting 2023
12. Stand van zaken verhuur clubhuis
13. Beleidsagenda 2023-2033
14. Stand van zaken wielerparcours
15. Rondvraag
16. Sluiting

Vragen over de ALV en het opvragen van de vergaderstukken graag per E-mail aan: secretaris@adelaar.org