HUISHOUDELIJK

Reglement

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

HOOFDSTUK I : Leden

Voorwaarden van het Lidmaatschap.

 

Artikel 1

De vereniging kent ereleden, leden van verdienste en senior- en jeugdleden, zijnde gewone leden.Jeugdleden zijn natuurlijke personen in de leeftijd tot en met 16 jaar. Vanaf de leeftijd van 17 jaar is men seniorlid.

 

Artikel 2

Uitgesloten van het lidmaatschap is degene

–       wiens gedrag zodanig is, dat zijn / haar lidmaatschap de goede naam van de vereniging zou kunnen schaden c.q. geschaad heeft.

–       van wie te verwachten is, dat zijn / haar handelingen aan de vereniging of aan de wielersportbelangen schade zullen toebrengen.

–       die na schorsing de achterstallige bijdrage nog niet heeft aangezuiverd.

Aanmelden voor het lidmaatschap.

 

Artikel 3

Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden door volledige invulling van het op de website van de vereniging vermelde aanmeldingsformulier. Minderjarigen dienen het aanmeldingsformulier te laten invullen door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Door invulling stemt men gelijktijdig in met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement

van de vereniging.

Verkrijging van het lidmaatschap.

 

Artikel 4

Het lidmaatschap is verkregen, nadat hiervan door middel van een mail bericht is ontvangen.

 

Artikel 5

Een afwijzing van het lidmaatschap wordt door middel van een mail aan de aanmelder/ster kenbaar gemaakt.  

Bezwaarschriften.

 

Artikel 6

Tegen de afwijzing van het lidmaatschap kan binnen een maand na ontvangstdatum van de mail beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 7

Het opnieuw aanmelden kan niet eerder plaatsvinden, nadat de oorzaak van de afwijzing teniet is gedaan.

Beëindiging van het lidmaatschap.

 

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt zoals bepaald in artikel 12 van de statuten.

Schorsing in het lidmaatschap.

 

Artikel 9

Zoals bepaald in artikel 12 van de statuten kan ieder lid voor een periode van ten hoogste 1

jaar in het lidmaatschap worden geschorst op grond van een ernstige misdraging, die in strijd is met de statuten en reglementen van de vereniging en de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

Artikel 10

De geldigheid van de beslissing van het dagelijks bestuur tot schorsing zal slechts bij de rechter kunnen worden betwist.

 

Artikel 11

Geschorste leden behouden alle plichten aan het lidmaatschap verbonden, zonder de rechten van het lidmaatschap te genieten.

Rechten en plichten van de leden.

 

Artikel 12

De leden zijn verplicht de statuten, reglementen en de besluiten van de vereniging na te leven en de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 13

De leden kunnen hun rechten slechts uitoefenen indien zij al hun financiële verplichtingen hebben voldaan voor het betreffende verenigingsjaar.

Artikel 14

De leden, die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Artikel 15

Voor zover uit andere bepalingen niet het tegendeel blijkt kunnen leden in alle functies worden gekozen die de vereniging kent, indien zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 

Artikel 16

Leden, die juridisch aansprakelijk zijn voor schade aangebracht aan eigendommen van de vereniging, dienen die schade op eerste aanmaning door of vanwege het dagelijks bestuur volledig te voldoen. Leden die juridisch aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan derden dienen de vereniging te vrijwaren van alle aanspraken welke die derden te dier zake jegens de vereniging geldend mochten maken.

Ereleden en leden van verdienste.

 

Artikel 17

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie. Voor het overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als de overige leden.

 

HOOFDSTUK II : HOOFDBESTUUR

Algemene leiding.

 

Artikel 18

De algemene leiding van de vereniging, alsmede de uitvoering van de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten is opgedragen aan het hoofdbestuur.

 

 

Verkiezing.

 

Artikel 19

De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De benoeming geschiedt uit één of meerdere bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht is bevoegd het zittende hoofdbestuur of een / tiende der leden. De voordracht van het hoofdbestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door een / tiende der leden dient voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het dagelijks bestuur te worden ingediend. In een vergadering waarin twee / derde van de leden vertegenwoordigd is kan met een tenminste twee / derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit het bindende karakter van elke voordracht worden ontnomen. Is er geen voordracht dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus. Indien er meerdere voordrachten zijn geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Artikel 20

De voorzitter wordt  in functie gekozen. De overige taken worden onderling verdeeld.

 

Artikel 21

Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar het hebben van zodanige commerciële belangen in de wielersport welke in conflict kunnen komen met de belangen van de vereniging. De algemene ledenvergadering kan in deze dispensatie verlenen ten aanzien van bestuursleden.

Samenstelling.

 

Artikel 22

Het hoofdbestuur telt een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en minimaal 2 leden.

Aftreden.

 

Artikel 23

Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaren na zijn benoeming af, volgens een door het dagelijks bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt de plaats in op het rooster van zijn voorganger.

Schorsing.

 

Artikel 24

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Einde bestuurslidmaatschap.

 

Artikel 25

Het bestuurslidmaatschap eindigt, zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.

Taak.

 

Artikel 26

De taak van het hoofdbestuur is geregeld in artikel 18 van de statuten.

 

Artikel 27

Het hoofdbestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak  doen uitvoeren door het dagelijks bestuur en/of door het bestuur van de ingestelde afdelingen.

 

Artikel 28

Het hoofdbestuur vergadert tenminste vier keer per jaar.

 

 

Artikel 29

Van elke afdeling heeft één bestuurslid zitting in het hoofdbestuur, die door de algemene ledenvergadering wordt benoemd. De overige bestuursleden van de afdelingen worden benoemd door het hoofdbestuur.

 

Artikel 30

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

 

Artikel 31

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen welke nodig zijn voor de dagelijkse leiding van de zaken van de vereniging en nodig zijn voor de uitvoering van besluiten van het hoofdbestuur.

 

Artikel 32

Het dagelijks bestuur vergadert tenminste acht keer per jaar.

 

HOOFDSTUK III : AFDELINGEN

 

Artikel 33

Afdelingen binnen de vereniging zijn:

a. Wegwielrennen

b. Baanwielrennen

c. Toerfietsen

d. Mountainbike/cyclecross

e. BMX

f. Jeugdwielrennen

g. Beheer en onderhoud accommodaties

h. Evenementen

Samenstelling en taak.

 

Artikel 34

Het bestuur van een afdeling bestaat uit tenminste 3 leden, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Artikel 35

Het bestuur is belast met de uitvoering van alle taken vallende binnen haar discipline. Zij verstrekt desgevraagd of uit eigener beweging adviezen aan het hoofdbestuur. Zij kan subcommissies instellen en daaraan bepaalde, duidelijk omschreven taken delegeren. De leden van de subcommissies dienen lid te zijn van de vereniging.

 

Artikel 36

Het bestuur kan binnen het raam van de jaarlijks op te stellen en goedgekeurde begroting zelfstandig beslissingen nemen voor zover deze geen afwijking van bedoelde begroting vormen. Inkomsten en uitgaven dienen te worden geregistreerd conform de aanwijzingen van de penningmeester van het hoofdbestuur c.q. dagelijks bestuur.

Aftreden.

 

Artikel 37

Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaren na zijn benoeming af. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt de plaats in van zijn voorganger.

Schorsing.

 

Artikel 38

Elk bestuurslid kan te allen tijden door het hoofdbestuur worden ontslagen of geschorst, met uitzondering van het bestuurslid dat in het hoofdbestuur zitting heeft en door de algemene ledenvergadering is benoemd. Schorsing hiervan vindt plaats, zoals vermeld in artikel 16 van de statuten. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

 

HOOFDSTUK IV  ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Artikel 39

De algemene ledenvergadering is overeenkomstig artikel 20 van de statuten het orgaan dat in de vereniging de hoogste macht uitoefent en waaraan het hoofdbestuur dienovereenkomstig verantwoording schuldig is voor het gevoerde beleid.

 

Artikel 40

De algemene ledenvergadering kiest het hoofdbestuur.

 

Artikel 41

De algemene ledenvergadering stelt vast, wijzigt en trekt in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

Artikel 42

De algemene ledenvergadering beslist over statuten, wijzigingen en ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 43

De algemene ledenvergadering bezit het recht van initiatief, amendement en oefent verder al die bevoegdheden uit die haar behalve de voren- genoemde, bij de statuten en reglementen zijn of worden toegekend.

 

Artikel 44

Het houden van de jaarvergadering en eventueel meerdere algemene ledenvergaderingen is geregeld in artikel 20 van de statuten alsmede de te vermelden agendapunten in die vergaderingen. Jaarlijks worden de financiële bijdragen vastgesteld.

 

Artikel 45

In artikel 21 van de statuten is geregeld wie er toegang hebben tot de algemene ledenvergaderingen.

 

Artikel 46

Een lid wordt niet geacht aanwezig te zijn zolang hij/zij de presentielijst niet heeft getekend.

 

Artikel 47

De leiding van de algemene ledenvergadering berust bij de voorzitter van de vereniging. Bij diens afwezigheid berust de leiding bij één van de andere hoofdbestuursleden. Is geen hoofdbestuurslid aanwezig dan kiest de algemene ledenvergadering uit haar midden de voorzitter. De notulen worden opgenomen door de secretaris of bij diens afwezigheid door een ander hoofdbestuurslid. Is geen hoofdbestuurslid aanwezig dan wijst de algemene ledenvergadering zelf uit haar midden een secretaris aan die de notulen opneemt.

 

Artikel 48

De vergadering is geopend zodra de voorzitter dit doet of wanneer een voorzitter overeenkomstig voorgaand artikel is gekozen.

 

Artikel 49

De voorzitter stelt de agendapunten aan de orde, wijst de staat van een geschilpunt aan, brengt de beraadslaging bij afdwaling tot het juiste punt terug, handhaaft orde, verleent het woord en neemt het woord indien hij dit nodig acht. Hij heeft het recht de vergadering voor maximaal een half uur te schorsen.

 

Artikel 50

Zonder vooraf op de agenda te zijn geplaatst kunnen op de algemene ledenvergadering tevens worden behandeld:

a. voorstellen welke het hoofdbestuur verzuimd heeft op de agenda te plaatsen. In dit geval wordt echter het besluit, indien dit binnen 14 dagen na publicatie op de website van de vereniging door minimaal 5 niet op de algemene ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden wordt geëist, op de eerstkomende algemene ledenvergadering opnieuw in stemming gebracht. Tot dat tijdstip blijft echter het genomen besluit van kracht.

b. voorstellen van formele aard als voorstellen tot het toelaten van niet leden en donateurs.

c. moties

d. amendementen op voorstellen welke aan de orde zijn.

Artikel 51

Elk ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid heeft het recht staande de vergadering amendementen en/of moties voor te stellen. Een amendement en/of motie mag de aard van het oorspronkelijk voorstel niet veranderen. Elk amendement en/of motie wordt als afzonderlijk voorstel beschouwd en voor het oorspronkelijke in stemming gebracht en wel indien er meerdere amendementen en/of moties zijn, dat amendement en/of motie hetwelk volgens het oordeel van de vergadering de verste strekking heeft het eerst.

 

Artikel 52

De algemene ledenvergadering heeft het recht bindende besluiten te nemen in alle zaken welke niet ter beslissing zijn opgedragen aan het hoofdbestuur of andere organen. Zij neemt haar besluiten, behoudens de besluiten tot wijziging van statuten of tot ontbinding der vereniging, met gewone meerderheid van stemmen.

 

Artikel 53

Voor zover in de statuten geen bepaald quorum is vereist, worden de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden geacht een quorum te vormen.

 

Artikel 54

Stemmingen kunnen geschieden:

a. mondeling

b. schriftelijk

c. bij acclamatie

Voor zover de statuten of wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de organen der vereniging genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat bij benoeming van personen diegene is benoemd die het hoogst aantal stemmen heeft behaald. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Blanco en niet uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien tot schriftelijke stemming wordt besloten, benoemt de voorzitter een commissie bestaande uit drie personen welke de stembriefjes uitdeelt en in ontvangst neemt, de briefjes opent, opleest, beslist over de waarde en na afloop der stemopneming verslag uitbrengt omtrent de uitslag der stemming. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

 

HOOFDSTUK V : VAN DE SPONSORING

 

Artikel 55

Een bron van inkomsten voor de vereniging kan zijn sponsoring door bedrijven, instellingen of natuurlijke personen.

 

Artikel 56

Rekening dient gehouden te worden met regelgeving hieromtrent door overkoepelende organen of verenigingen waarbij de vereniging is aangesloten.

 

Artikel 57

Individuele sponsoring van leden van de vereniging wordt niet toegestaan. In overleg met of op advies van de betrokken afdeling kan het hoofdbestuur in uitzonderlijke gevallen dispensatie verlenen.

 

 

 

Artikel 58

Sponsorovereenkomsten afgesloten door andere organen dan het hoofdbestuur vereisen de goedkeuring van het hoofdbestuur. Overeenkomsten welke het bedrag van € 1.000,– te boven gaan kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangegaan

Artikel 59

Evenementensponsoring, afgesloten door een afdeling en vallende binnen de begroting, behoeven niet de hiervoor genoemde goedkeuring, mits deze niet in strijd zijn met eerdere overeenkomsten en voorschriften en reglementen van overkoepelende organen.

 

HOOFDSTUK VII : SLOTBEPALING.

 

Artikel 60

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en de beslissing niet aan andere bestuursorganen is opgedragen, beslist en regelt het hoofdbestuur.