STATUTEN

A.R.&T.V. DE ADELAAR

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
 • // nysingh
  advocaten en notarissen
  – 1 –
  STATUTENWIJZIGING APELDOORNSE REN- EN TOERISTENVERENIGING
  DE ADELAAR
  Op negenentwintig november tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij,—–
  mr. Adriana Maria Johanna Hommes-Kuijer, notaris, gevestigd te Zwolle (de——-
  notaris):————————————————————————————————–
  Adri van Hunenstijn-van Campen, geboren te Neede op zestien april——————
  negentienhonderd achtenzestig, kantooradres Grote Voort 291C, 8041 BL Zwolle.
  De verschenen persoon verklaarde dat in de algemene ledenvergadering van:—–
  Apeldoornse Ren- en Toeristenvereniging De Adelaar, een vereniging met—–
  volledige rechtsbevoegdheid, met zetel te gemeente Apeldoorn, kantoorhoudende
  Sportpark Orderbos 27, 7313 HN Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregisteronder
  nummer 40101823, hierna te noemen: de Vereniging, gehouden te———-
  Apeldoorn op dertien mei tweeduizend tweeëntwintig (13-05-2022), tot welke——
  vergadering alle leden zijn opgeroepen met inachtneming van het daaromtrent inde
  wet en de statuten van de Vereniging bepaalde, onvoldoende leden aanwezigwaren
  om rechtsgeldig te kunnen besluiten tot wijziging van de statuten.————-
  De Vereniging heeft op éénentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig (21-06-2022)
  een tweede vergadering gehouden, tot welke vergadering alle leden zijn————-
  opgeroepen met inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten van —
  de Vereniging bepaalde, in welke vergadering unaniem werd besloten om de——
  statuten van de Vereniging te wijzigen als hierna is vermeld en om de verschenen
  persoon te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren.———-
  Van gemeld besluit tot statutenwijziging en machtiging blijkt uit aan deze akte te—
  hechten notulen van gemelde vergadering.—————————————————-
  De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw———-
  vastgesteld bij akte op zesentwintig mei tweeduizend vijftien (26-05-2015),———
  verleden voor mr. H. Bonga, notaris te Apeldoorn.——————————————-
  Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de verschenen persoon verklaard de——-
  statuten van de Vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
  ————————————————STATUTEN:——————————————–
  Definities————————————————————————————————-
  In deze statuten wordt onder “schriftelijk’’ verstaan: per brief, per fax, per e-mailof
  langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar—–
  bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.——————————
  In deze statuten wordt onder “algemene vergadering” verstaan: de algemene —
  ledenvergadering.————————————————————————————-
  NAAM.—————————————————————————————————-
  Artikel 1.————————————————————————————————–
  De vereniging draagt de naam: Apeldoornse Ren- en Toerfietsvereniging De——-
  Adelaar.————————————————————————————————–
  ZETEL.—————————————————————————————————
  Artikel 2.————————————————————————————————–
  Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn————————————————
  509616 AK/rs
  DOELArtikel
  3.
  -2-
  1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de wielersport in al haar—–
  facetten.——————————————————————————————–
  2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:—————————————
  a. het organiseren van weg- en baanwielrenwedstrijden,————————-
  cyclocrosswedstrijden, BMX-wedstrijden, mountainbike- en——————
  fietstoertochten en van trainingen voor die takken van sport;—————-
  b. het deelnemen aan wedstrijden en tochten;—————————————
  c. zich aan te sluiten bij landelijke (wieler)sportorganisaties;———————
  d. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.————-
  LEDEN.—————————————————————————————————
  Artikel 4.————————————————————————————————–
  1. De vereniging kent verschillende soorten leden: ereleden, leden van————
  verdienste en gewone leden.—————————————————————-
  Slechts natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.————–
  2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle ledenzijn
  opgenomen.———————————————————————————
  3. Ereleden zijn personen die zich voor de vereniging en voor de wielersport inhet
  algemeen uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt dan wel om———-
  bijzondere redenen hiervoor in aanmerking komen en vervolgens hun———-
  benoeming als zodanig hebben aanvaard. Ereleden zijn geen contributie——
  verschuldigd en hebben dezelfde rechten als gewone leden.———————-
  Ereleden worden op voorstel van het bestuur benoemd door de algemene—
  vergadering benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van—
  de uitgebrachte stemmen.——————————————————————–
  4. Leden van verdienste zijn personen die zich voor de vereniging bijzonder—–
  verdienstelijk hebben gemaakt dan wel om bijzondere redenen hiervoor in —
  aanmerking komen en vervolgens hun benoeming als zodanig hebben———
  aanvaard. Leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd en———-
  hebben dezelfde rechten als gewone leden.——————————————–
  Leden van het verdienste worden op voorstel van het bestuur benoemd doorde
  algemene vergadering benoemd met een meerderheid van ten minste—–
  twee/derde van de uitgebrachte stemmen.———————————————-
  TOELATING.——————————————————————————————-
  Artikel 5.————————————————————————————————–
  1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.————————————
  2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating——
  besluiten.——————————————————————————————
  EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.————————————————————-
  Artikel 6.————————————————————————————————–
  1. Het lidmaatschap eindigt:———————————————————————-
  a. door de dood van het lid;—————————————————————-
  b. door opzegging door het lid;———————————————————–
  c. door opzegging door de vereniging;————————————————-
  509616 AK/rs
  0 nysingh
  advocaten en notarissen
  d. door ontzetting.—————————————————————————-
  2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan——–
  slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Echter kan het———–
  lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd:——————————————-
  a. indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan—–
  worden het lidmaatschap te laten voortduren;————————————
  b. indien het bepaalde in lid 4, sub b of c, van dit artikel toepassing vindt. —
  Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binneneen
  maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de——-
  vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid kan voorts zijn——–
  lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat —
  hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn—–
  verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op
  hem van toepassing.^—————————————————————————
  3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts—–
  plaatsvinden:————————————————————————————-
  a. wanneer een lid één of meer van zijn verplichtingen jegens de————–
  vereniging niet nakomt;——————————————————————
  b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het—
  lidmaatschap te laten voortduren.—————————————————-
  4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen——
  worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen —
  of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze——
  benadeelt.—————————————————————————————–
  5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op—
  grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het——–
  lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het——
  lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
  kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.——-
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van —
  redenen, in kennis gesteld.——————————————————————-
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.—
  6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft————
  desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.—————–
  JAARLIJKSE BIJDRAGEN. VERMOGEN——————————————————
  Artikel 7.————————————————————————————————–
  1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door—
  de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen door het———
  bestuur worden ingedeeld in categorieën die een verschillende bijdrage——-
  betalen.———————————————————————————————
  2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke———–
  ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.—
  3. Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door:———————–
  contributies en donaties;—————————————————————-
  sponsorgelden;—————————————————————————-
  -3-
  509616 AK/rs
  -4-
  subsidies;————————————————————————————
  schenkingen, erfstellingen en legaten;———————————————-
  alle andere verkrijgingen en baten.————————————————–
  4. Schenkingen kunnen slechts worden aanvaard, indien en voor zover daaraan
  geen bezwarende voorwaarden en bepalingen zijn verbonden, anders dan—
  die betreffende eventueel verschuldigde schenk- of erfbelasting en de op dieschenkingen/
  dat legaat vallende kosten.————————————————-
  Indien en voor zover aan schenkingen wel bezwarende voorwaarden en——-
  bepalingen zijn verbonden, kunnen deze schenkingen slechts worden———-
  aanvaard na goedkeuring van de algemene vergadering.—————————
  5. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van——–
  boedelbeschrijving.—————————————————————————–
  RECHTEN EN VERPLICHTINGEN LEDEN—————————————————
  Artikel 8:————————————————————————————————–
  1. Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht tot:—————–
  i. het bijwonen van de algemene vergadering;————————————–
  ii. het uitoefenen van het stemrecht in de algemene vergadering;^————-
  iii. het deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.—
  2. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en de besluiten van de—
  vereniging na te leven en de belangen van de vereniging niette schaden.—–
  BESTUUR.———————————————————————————————-
  Artikel 9.————————————————————————————————–
  1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantalvan
  ten minste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergaderingworden
  benoemd.——————————————————————————-
  2. Slechts meerderjarige leden van de vereniging kunnen tot bestuurder worden
  benoemd.——————————————————————————————
  3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende———-
  voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het———–
  opmaken van zulk een voordracht is/zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste
  tien (10) leden.————————————————————————-
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering —
  meegedeeld. Een voordracht door ten minste tien (10) leden moet ten minste
  tien (10) dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur—–
  worden ingediend.——————————————————————————
  4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een —
  met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit —
  van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten——–
  minste twee/derde van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden —
  gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is.————————–
  5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering————-
  overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het——–
  bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de——
  benoeming.—————————————————————————————
  6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit-
  509616 AK/rs
  die voordrachten.——————————————————————————–
  7. Tot bestuurder is niet benoembaar:——————————————————–
  a. degene die vijfjaren of korter voorafgaand aan de voorgenomen———–
  benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een——–
  stichting;————————————————————————————-
  b. een persoon die vier jaren of korter voorafgaand aan de voorgenomen —
  benoeming onherroepelijk is veroordeeld voor (i) het aanzetten tot haat—
  of geweld, (ii) het gebruik van geweld en/of (iii) het opzettelijk plegen van
  een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen
  in gevaar wordt gebracht;—————————————————————
  c. een persoon ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt als bedoeldin
  de artikelen 106a en verder Faillissementswet;——————————-
  d. een persoon die geen verklaring omtrent gedrag kan overhandigen.——
  8. Bestuurders worden benoemd voor een door de algemene vergadering te^—
  bepalen periode van ten hoogste drie jaar te rekenen vanaf de datum van—–
  ingang van de betreffende benoeming, tenzij bij de benoeming anders wordtbepaald
  en voorts met dien verstande dat, indien en zolang na afloop van deperiode
  waarvoor een bestuurder werd benoemd het bestuur nog niet heeft —
  voorzien in zijn herbenoeming of opvolging, de betreffende bestuurder in——
  functie blijft totdat is voorzien in zijn herbenoeming of opvolging.—————–
  Een periodiek aftredende bestuurder is onbeperkt herbenoembaar.————-
  EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. SCHORSING.————————————–
  Artikel 10.————————————————————————————————
  1. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te—
  allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.—–
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit —
  tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.———————————-
  2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:———————————————————-
  i. als gevolg van ontslag als bedoeld in lid 1;—————————————-
  ii. als gevolg van het zelf ontslag nemen, mits dit schriftelijk geschiedt meteen
  opzegtermijn van ten minste drie maanden;^———————————
  iii. als gevolg van overlijden;—————————————————————
  iv. als gevolg van faillissement, surséance van betaling danwel het vallen —
  onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;———————-
  v. ingeval de bestuurder niet meer de vrije beschikking of beheer over zijn –
  goederen heeft;—————————————————————————-
  vi. door het in kracht van gewijsde gaan van een rechterlijk vonnis dat ertoe
  strekt de betreffende bestuurder een bestuursverbod, als bedoeld in deartikelen
  106a en verder Faillissementswet op te leggen dat (mede)——-
  betrekking heeft op de vereniging;—————————————————
  vii. als gevolg van het einde van het lidmaatschap van de vereniging;———
  viii. bij ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 2:298-
  Burgerlijk Wetboek;———————————————————————–
  ix. door een onherroepelijke veroordeling voor een of meer van de onder —
  artikel 8 lid 7 sub b. genoemde misdrijven;—————————————-
  0 nysingh
  advocaten en notarissen
  -5-
  509616 AK/rs
  BESTUURSFUNCTIES. BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. DIGITAAL —
  VERGADEREN. BELET EN QNSTENTENIS. TEGENSTRIDIG BELANG.———–
  Artikel 11.————————————————————————————————
  1. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig benoemd door de algemenevergadering.————————————————————————————–
  Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.-
  Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.—————
  Een bestuurder – met uitzondering van de voorzitter- kan meer dan één——-
  functie bekleden.——————————————————————————–
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen—
  opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en—
  ondertekend. In afwijking van het hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, ishet
  oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van —
  een besluit niet beslissend.——————————————————————-
  3. Iedere bestuurder heeft één stem.———————————————————
  4. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.————-
  5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijkof
  per e-mail geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze—
  van besluitvorming hebben ingestemd. Aan het vereiste van schriftelijkheid—
  van stemmen wordt tevens voldaan wanneer het besluit onder vermelding —
  van de wijze waarop ieder van de bestuurders heeft gestemd, schriftelijk of—
  elektronisch is vastgelegd.——————————————————————–
  Het bestuur kan ook digitaal vergaderen, mits met alle bestuurders met dezewijze
  van vergadering hebben ingestemd. Deze instemming kan langs———
  elektronische weg plaatsvinden. Het elektronisch communicatiemiddel via —
  welke de bestuursvergadering plaats zal vinden dient ten minste hieraan te—
  voldoen:——————————————————————————————–
  a. elke bestuurder dient te kunnen worden geïdentificeerd;———————–
  b. elke bestuurder dient het woord te kunnen voeren tijdens de vergadering;
  c. elke bestuurder dient (rechtstreeks) kennis te kunnen nemen van de——
  verhandelingen in de vergadering;—————————————————-
  d. elke bestuurder dient zijn stemrecht te kunnen uitoefenen.——————–
  Voor de digitale bestuursvergadering dient achtenveertig (48) uur van te——
  voren te worden gecommuniceerd of ook vooraf schriftelijk of via e-mail eenstem
  kan worden uitgebracht of dat het uitoefenen van het stemrecht———-
  uitsluitend langs elektronische weg kan worden uitgeoefend. In een————-
  bestuursreglement kunnen nadere regels worden gegeven voor het digitaal—
  vergaderen.—————————————————————————————
  6. Vertegenwoordiging is slechts mogelijk door een schriftelijke volmacht aan —
  een medebestuurder. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt —
  voldaan wanneer de volmacht elektronisch is vastgelegd.————————–
  7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming——
  indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is—
  met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.—–
  Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het——
  – 6 –
  509616 AK/rs
  0 nysingh
  advocaten en notarissen
  besluit genomen door de algemene vergadering.————————————–
  8. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur zijnde
  overblijvende leden van het bestuur of is het enig overblijvende lid van het
  bestuur tijdelijk met het bestuur belast.—————————————————-
  Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur zorgt de——-
  algemene vergadering voor waarneming van het bestuur.————————–
  9. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de—————
  vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.—
  BESTUURSTAAK. VERTEGENWOORDIGING.———————————————
  Artikel 12.————————————————————————————————
  1. a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast—–
  met het besturen van de vereniging.————————————————-
  b. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
  vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheidbetreft
  die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is—–
  ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een—————
  tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is—
  geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te—
  wenden.————————————————————————————–
  c. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het——–
  belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.———-
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur —
  bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene————-
  vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de openplaatsen
  aan de orde komt.——————————————————————
  3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen –
  van zijn taak te doen uitvoeren door afdelingen die door het bestuur worden —
  benoemd.——————————————————————————————
  4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
  tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwarenvan
  registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de verenigingzich
  als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde—
  sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde——
  verbindt.——————————————————————————————–
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep—
  worden gedaan.———————————————————————————-
  5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering —
  voor besluiten tot:——————————————————————————-
  I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen
  en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van————–
  vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) of zoveel meer dan dat door de—
  algemene vergadering zal worden vastgesteld te boven gaande, waarbijdoor
  splitsing aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan——
  worden gedaan;—————————————————————————
  II. a. het huren van onroerende zaken;———————————————-
  -7-
  509616 AK/rs
  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een—
  bankkrediet wordt verleend;——————————————————
  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen –
  van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van eenaan
  de vereniging verleend bankkrediet;————————————-
  d. het sluiten van overeenkomsten ter voorkoming of beëindiging vaneen
  geschil;—————————————————————————
  e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van———–
  arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van——
  conservatoire maatregelen en van het nemen van die——————-
  rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;————————
  f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.———————
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen——
  beroep worden gedaan.———————————————————————–
  6. Het bestuur heeft alle bevoegdheden, die niet door de wet of deze statuten of
  bij uitdrukkelijk besluit van de algemene vergadering (die niet in strijd mag—
  zijn met de wet of deze statuten) aan de algemene vergadering is toegekend.
  7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de verenigingin
  en buiten rechte vertegenwoordigd:—————————————————–
  a. hetzij door het bestuur;——————————————————————
  b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders.————————-
  8. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook—
  aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te——–
  vertegenwoordigen.—————————————————————————–
  JAARVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING.———————————
  Artikel 13.————————————————————————————————
  1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.———————————————-
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging———-
  zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten enverplichtingen
  kunnen worden gekend.—————————————————
  3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vijf maanden na —
  afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de——
  algemene vergadering, zijn bestuursverslag uit en doet onder overlegging—
  van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en——————–
  verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na——-
  verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in——-
  rechte van het bestuur vorderen.———————————————————–
  4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een———–
  commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken—
  van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording —
  van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar—
  bevindingen uit.———————————————————————————-
  5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere———-
  boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door —
  een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle
  -8-
  509616 AK/rs
  0 nysingh
  advocaten en notarissen
  door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en —
  de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der———-
  vereniging te geven.—————————————————————————-
  6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering—
  worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere^———–
  commissie.—————————————————————————————-
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, de door —
  de wet geschreven termijn te bewaren.—————————————————
  ALGEMENE VERGADERINGEN.—————————————————————-
  Artikel 14.————————————————————————————————
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden —
  toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.——
  2. Jaarlijks, uiterlijk vijf (5) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt—
  een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de————–
  jaarvergadering komen onder meer aan de orde:————————————–
  a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel-
  13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;^———————–
  b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het———
  volgende boekjaar;———————————————————————–
  c. voorziening in eventuele vacatures;————————————————–
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping—
  voor de vergadering.———————————————————————
  3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
  wenselijk oordeelt.——————————————————————————
  4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
  leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen
  verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijnvan
  niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien——–
  dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die———-
  bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij——–
  advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel
  gelezen dagblad.——————————————————————————–
  TOEGANG EN STEMRECHT.———————————————————————
  Artikel 15.————————————————————————————————
  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging en
  de wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in lid 5 van dit artikel.^—————-
  Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met —
  dien verstande, dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin
  het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woordte
  voeren.——————————————————————————————
  2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen —
  beslist de algemene vergadering.———————————————————–
  3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.^—————–
  4. Een lid kan uitsluitend door een medelid worden vertegenwoordigd door——
  middel van een schriftelijke volmacht, die aan de voorzitter van de vereniging
  -9-
  509616 AK/rs
  wordt overgelegd. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt——-
  voldaan wanneer de volmacht elektronisch is vastgelegd.————————–
  Een lid van de vereniging kan slechts als gevolmachtigde van één ander lid—
  optreden.——————————————————————————————
  5. Met betrekking tot een minderjarige die de leeftijd van zestien jaar nog niet —
  heeft bereikt, komt het stemrecht slechts toe aan zijn wettelijk———————
  vertegenwoordiger.—————————————————————————–
  VOORZITTERSCHAP. NOTULEN.————————————————————–
  Artikel 16.————————————————————————————————
  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de———–
  vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn—————
  plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur—
  aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het————–
  voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.————-
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een —
  ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, diedoor
  de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die—
  de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het—
  verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces—–
  verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.—————————————
  BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.—————————-
  Artikel 17.————————————————————————————————
  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat—–
  door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt —
  voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over eenniet
  schriftelijk vastgelegd voorstel.——————————————————–
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeldoordeel
  de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,-
  wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke———
  stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde——-
  aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de—————
  rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.————————————
  3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten —
  van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de—
  uitgebrachte stemmen.————————————————————————
  4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.——————
  5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid—
  heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder——
  niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen—
  plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,-
  hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemeldeherstemmingen
  (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt—–
  telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemmingis
  gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande—
  stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die——————
  -10-
  509616 AK/rs
  0 nysingh
  advocaten en notarissen
  voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één——
  persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die———-
  personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden——–
  uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen—–
  staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.————————————–
  6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van——
  personen, dan is het verworpen.————————————————————
  7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke—
  stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming
  verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.-
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde———–
  hoofdelijke stemming verlangt.————————————————————–
  8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een————–
  vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,—–
  dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.———————
  9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of———————–
  vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits metalgemene
  stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus—
  mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen —
  oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedof
  is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van—————–
  vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht——
  genomen.——————————————————————————————
  BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.——————————————-
  Artikel 18.————————————————————————————————
  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De—
  oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het —
  ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste
  veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering—
  niet meegerekend.——————————————————————————
  2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,^—————
  onverminderd het bepaalde in artikel 20.————————————————-
  DIGITALE ALGEMENE VERGADERING——————————————————
  Artikel 19.————————————————————————————————
  1. Het bestuur is bevoegd een volledig digitale algemene vergadering uit te——
  roepen, zonder dat er een fysieke vergadering zal zijn.——————————
  leder lid is bevoegd om, in persoon of schriftelijk, door middel van een———
  elektronisch communicatiemiddel aan de algemene algemene vergadering —
  deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.—
  2. Het bestuur kan besluiten dat het voeren van het woord tijdens de algemenevergadering
  en het uitoefenen van het stemrecht uitsluitend langs—————
  elektronische weg kan worden uitgeoefend.———————————————
  3. Het bestuur kan besluiten dat ook voorafgaand aan de vergadering stemmen
  mogen worden uitgebracht (langs elektronische weg of schriftelijk). De———
  stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van—-
  – 11 –
  509616 AK/rs
  een elektronisch communicatiemiddel of schriftelijk zijn uitgebracht, zijn gelijk
  gesteld aan de stemmen die tijdens de digitale algemene vergadering———-
  worden uitgebracht.—————————————————————————–
  4. Bij de oproeping van de algemene vergadering moet worden vermeld dat—–
  uitsluitend langs elektronische weg kan worden deelgenomen en gestemd —
  (en, indien gewenst, dat voorafgaand aan de vergadering kan worden———-
  gestemd), alsmede de vereisten van lid 5.———————————————–
  5. Het elektronisch communicatie middel via welke de algemene vergadering—
  plaats zal vinden dient ten minste hieraan te voldoen——————————–
  a. elk lid dient (rechtstreeks) kennis te kunnen nemen van de——————-
  verhandelingen in de vergadering;de leden zijn tot uiterlijk——————-
  tweeënzeventig (72) uur voorafgaand aan de vergadering (of een doorbet
  bestuur gestelde kortere termijn) in de gelegenheid gesteld om——–
  schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die opde
  agenda staan;————————————————————————–
  b. de vooraf gestelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering———-
  beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de————
  vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel———-
  toegankelijk gemaakt voor de leden;————————————————
  c. de deelnemers van de vergadering moeten tijdens de vergadering——–
  elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of een chatfunctie, of anderszins —
  vragen kunnen stellen, tenzij dit in het licht van de omstandigheden in —
  redelijkheid niet kan worden gevergd;———————————————–
  d. elke lid dient te kunnen worden geïdentificeerd, indien elektronisch——–
  gestemd kan worden.——————————————————————–
  6. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het—————-
  elektronische communicatiemiddel. In de oproeping worden deze—————-
  voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden—–
  geraadpleegd.————————————————————————————
  STATUTENWIJZIGING.—————————————————————————–
  Artikel 20.————————————————————————————————
  1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dandoor
  een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen metde
  mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden—————-
  voorgesteld.—————————————————————————————
  2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een —
  voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien—–
  dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de————
  voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte—
  plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de—
  vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor——
  bedoeld, aan alle leden toegezonden.—————————————————–
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste—–
  drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.———————————————–
  4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële —
  -12-
  509616 AK/rs
  0 nysingh
  advocaten en notarissen
  akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder —
  bevoegd.——————————————————————————————-
  ONTBINDING.—————————————————————————————–
  Artikel 21.————————————————————————————————
  1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene——
  vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is
  van overeenkomstige toepassing.———————————————————-
  2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.—————–
  3. Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het besluit van de algemene——
  vergadering tot ontbinding een bestemming gegeven.——————————-
  4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de———
  ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
  berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.———————
  5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 2.1 Burgerlijk———
  Wetboek van toepassing.———————————————————————
  HUISHOUDELIJK REGLEMENT.—————————————————————-
  Artikel 22.————————————————————————————————
  1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.——–
  2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die—
  geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.————————————
  SLOT AKTE———————————————————————————————
  De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.———————————————-
  Waarvan akte verleden te Zwolle op de datum vermeld in het hoofd van deze——
  akte.——————————————————————————————————-
  Nadat de inhoud van de akte aan de verschenen persoon zakelijk werd————–
  opgegeven en toegelicht, verklaarde de verschenen persoon dat de verschenen —
  persoon van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.——————-
  Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door deverschenen
  persoon en mij, notaris, ondertekend.——————————————-
  (Volgt ondertekening)
  UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
  op 29 november 2022.
  -13-
  509616 AK/rs